#
Za vůní sněženek i slivovice
#
Za vůní sněženek i slivovice
#
Za vůní sněženek i slivovice

Mikroprojekt

Mikroregion Bílé Karpaty v současné době sdružuje 9 obcí – Dolní Němčí, Slavkov, Horní Němčí, Strání, Březová, Lopeník, Vápenice, Vyškovec a Starý Hrozenkov. MBK má 10 624 obyvatel a rozlohu 13 968 ha. Nachází se ve Zlínském kraji, v příhraniční oblasti, v těšné blízkosti slovenské hranice. Stějně tak slovenský partner – Spoločenstvo bocí mikroregionu Javorina leží na hranici s Českou republikou, má v současnosti 4 členské obce – Bzince Pod Javorinou, Dolné Srnie, Lubina, Moravské Lieskové a rozlohu 10 816 ha. Žije v něěm 6991 obyvatel. Oba mikroregiony tvoří geograficky propojené jednotné území, na kterém budou realizovat předkládaný mikroprojekt. Olbasti dopadu mikroprojektu jsou prioritně právě tyto dva příhraniční mikroregiony, celkový dopad se ale může rozšířit na celý zlínský a Trenčínský kraj, případně i mimo jejich hranice.

Oba mikroregiony – žadatel i partner – cítí dlouhodobou potřebu rozvíjet podmínky dobré informovanosti v oblasti cestovního ruchu jako nástroj zviditelnění příhraniční oblasti a také jako možný potenciál hospodářského rozvoje a životní úrovněě obyvatel. Cílem tohoto projektu je nabídnout turistům i případným návtěvníkům možnosti poznání, aby se zdrželi v území co nejdéle.

Cílové skupiny byly definování turisté a návštěvníci směřující do řešeného území (cca 5 000 osob, jde jako cílené tak i náhodné návštěvníkiky), dále člneské obce mikroregionů (13 obcí), pracovníci infomíst a široká veřejnost včetně obyvatel mikreogionů.

Hlavním cílem mikroprojektu je založit dlohodobou spolupráci v oblasti cestovního ruchu, jejího dalšího rozvíjení, posilnění potenciálu cestovního ruchu v příhraniční obalsti. Cílem bylo vytvoření společného území, kde byly realizovány spiolečné postupy a řešení. Hlavní cíl byl rozdělen 5 specifických cílů (1. Vytvoření komplexní nabídky v oblasti cestovního ruchu, 2. Vytvoření společné značky, 3. Zvýšit počet turistů v řešené oblasti, 4. Zvýšit turistický potenciál příhraničního území, 5. Upevnit vztahy a spolupráci mezi oběma stranami.

Aktivity mikroprojektu:

Analýza území zaměřená na potenciál cestovního ruchu v přeshraniční oblasti

Studie umístění jednotného IS v příhraničních mikroregionech

Realizace IS v příhraničních mikroregionech

Vytvoření společné frafické “značky” území

Školení pracovníků informačních míst o turistických cílech mikroregionů

Zpracování a vydání propagačních materiálů

Zajištění propagace na veletrzích cestovního ruchu

Řízení projektu a setkáváí realizačního tymu

Společné vyhodnocení realizace mikroprojektu

Publicita:

V rámci mikroprojektu byla zajištěna publicita následujícím způsobem: byly vytvořeny nové společné www stránky, které informují o realizaci mikroprojektu, byly vydány propagační materiály, propagace na veletrzích v Brně a na Slovensku, byl vytvořen informační systém. Všechny prosteřdky publicity naplňují pravidla publicity stanové pro FMP a probíhala v souladu s harmonogramem mikroprojektu.

Udržitelnost projektu:

Žadatel i partner měli a mají k dispozici tým lidí, kteří budou schopni udržovat vzniklé výstupy a pokračovat v jejich dalším rozvíjení. Uvažuje se o rozšíření značení a celého sstému na další mikroregiony v příhraniční oblasti. Bude stáel prováděna aktualizace vybudovaného sstému a jeho území. Oba partneři budou pokračovat v prohlubování vzniklého partnerství mezi oběma stranami, a to nejen na úrovni 2 subjektu, ale i na úrovni jednotlivých obcí, v oblasti veřejné správy, neziskového sektrou.

Realizace projektu pomohla zvýšit atraktivitu řešeného česko-slovenského území díky propracované společné informační nabídce, která vychází ze zpracovaných studií a také z propagace prodktů na veletrzích a www stránkách. Navíc je podpořena společnou značkou území, což podrthuje její jedinečnost. Realizací se přispěje k posílení potenciálu v jedné z oblastí cestovního ruchu a potažmo i k prodloužení pobytu návštěvníků v území což má za následek i lepší hospodřášké dopady v území.